Lean, Creative problem solving, TQM, TPM Balanced scorecard. Listen er lang. Kjært barn har mange fine navn, men det hjelper ikke hvis det ikke fungerer.

Undersøkelser viser at 70-90 % av alle forbedringsprosesser mislykkes. 

Årsakene til dette kan være sammensatt, men det er en grunnleggende faktor som er av avgjørende betydning: Ledere og medarbeidere endrer ikke sin atferd i tråd med selskapets ambisjoner om forbedringer. Og ja – det starter med lederne.

En forenklet og nyttig definisjon av ”kultur” er; Slik gjør vi det hos oss. Det vil si våre lederes og medarbeideres adferd. Der kulturen kjennetegnes av den ”dårligste” adferden. Ledernes måte å håndtere uønsket atferd sees derfor på som en av de viktigste aktivitetene for å bygge bedriftskultur.

Praktisk oppstart 

 1. Etabler et lite team som eier prosessene. Da sikres fremdrift og bredt engasjement
 2. Sett alltid verdi for kunden i sentrum – og vær tydelig på at det er i fokus for forbedringsprosessene
 3. Sørg for å informere alle involverte slik at alle har innsikt i situasjonen og de rammene dere har rundt dere. Fokuser på kompetanseutvikling
 4. Vær tydelig på målene dere jobber mot, skriv dem på en fysisk tavle og følge dem opp daglig mht måloppnåelse
 5. Start med noen få tiltak, som gir økt verdi på kort sikt. Skriv dem opp på tavla og følge dem opp daglig. Sørg for å fjerne unødvendig sløsing av tid, og vær eksplisitt tydelig på ny adferd
 6. Gjør avdelinger og medarbeidere ansvarlig for å komme med ideer til forbedringer i sine enheter/avdelinger/prosesser
 7. Mål fremgang, marker ”små seire” og sørg for god feedback til forbedring
 8. Etabler dyttere (nudging) for å sikre nødvendig atferdsendring

For inspirasjon til å jobbe med å dytte frem atferdsendring, se artikkelen 

Hvordan dytte frem adferdsendring?

Lean ledelse

Vi opplever jevnlig virksomheter som undervurderer ledernes og ledergruppenes påvirkning på suksess og underinvesterer i å hjelpe grupper til å fungere som team og enkeltledere til å mestre jobben sin.

Harvard Business School har gjennom studier og artikler i Harvard Business review belyst hva som utgjør grunnprinsippene i Toyotas ledelse. De konkluderer med fire lederprinsipper ( fra boka Lean – Ledelse for lærende organisasjoner)

 1. Gå og se selv – ingenting kan erstatte direkte observasjon
 2. Gjør endringer som forsøk
 3. Gjør forbedringer så ofte som mulig
 4. Bruk coaching som lederverktøy

Inspirert? Ta kontakt hvis du trenger sparring eller ønsker bistand i forbedringsprosesser

Freedom Consulting bistår på flere områder

 1. Lage en nullpunktsanalyse – knyttet til åtte viktige områder
 2. Gjennomføre prosesskartlegging for lean-forbedringer, ved bruk av veggflater med gråpapir
 3. Lage program for adferdsendring –”nudging”
 4. Coaching og utvikling av ledere og ledergrupper

Ta gjerne kontakt for en inspirasjonsprat
Einar Undseth
einar@freedomconsulting.no
mobil +47 913 22 791