Har de i det hele tatt noen rolle? Eller ligger fortsatt hele ansvaret i markedsavdelingen?

I gamle dager var ansvaret for merkevarebygging plassert i reklameavdelingen eller markedsavdelingen, og kostnadene knyttet opp mot byråarbeide, trykking og kjøp av media. Det store var å annonsere på tredjesiden i Aftenposten og selvfølgelig på TV når TV 3 og TV 2 kom.

Gradvis har forståelse for viktigheten av det strategiske aspektet i merkevarebyggingen blitt tydeligere. Både når det gjelder strategiske veivalg og arbeid med å utvikle bedriftskultur.

Merkevarebygging handler om å skape varige konkurransefortrinn

Hvordan vinne, utvikle og beholde kunder – på mest mulig effektiv måte. Fra et strategisk perspektiv betyr dette å svare på spørsmål som

 • Hvilke mål og ambisjoner har vi på vegne av selskapet? Visjonen vår?
 • Hvem er vår(e) målgruppe(r)?
 • Hvilken posisjon skal vi ta – for at de skal bli oppmerksomme på oss og velge oss?
 • Hvordan er kundereisen og hvilke opplevelser ønsker vi å gi kundene gjennom den?
 • Hvilke verdier skal vi bygge vår kultur på, som farger vår adferd i kontakt med våre kunder og hvordan vi jobber internt. Feks i forhold til innovasjon og digitalisering.
 • Hvordan skal vi rekruttere for å videreutvikle kulturen og virksomheten?
 • Hvilke krav vi setter til våre ledere og hvordan driver vi leder/ledelsesutvikling?
 • Hvordan skal vi organisere virksomheten for å realisere våre ambisjoner / lykkes med våre planer?
 • Hvor henter vi inn kapital og sikrer likviditeten hvis det er behov for det?
 • Hvordan ivaretar vi personvern/GDPR i vårt arbeid med å innhente og utvikle kunder?
 • Hvilke KPIer (key performance indicators) styrer vi etter for å sikre at vi er på vei i riktig retning?

Inntektene våre kommer fra kundene – fokus må derfor ligge der.

Styrets ansvar

Styrets formelle ansvar reguleres av Aksjeloven kapittel 6: Selskapets ledelse. Se link her https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_6-2

§ 6-12.Forvaltningen av selskapet

(1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

(2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

(3) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

(4) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

(5) Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper § 6-37fjerde ledd tilsvarende.

Styrets rolle i merkevarebyggingen

Ut fra vår  forståelse for styrets rolle og merkevarebyggingens strategiske karakter mener vi at styret har en avgjørende rolle for merkevarebyggingen. Eller at de i hvertfall burde hatt det.

Det handler blant annet om

 • Hvilke føringer/krav og forventninger styret setter til Daglig leder/administrasjonen i forkant av strategiprosesser
 • Hvilke tema som diskuteres på styremøtene
 • Hvilke spørsmål som stilles til daglig leder
 • Hvor mye midler som brukes til innsikt og faktainnsamling – og andre fordelinger gjennom budsjettprosessen
 • Hva belønningssystemer bygges på – mot selskapets KPIer

Hvordan er det hos dere?

Er styret og ledergruppa ombord i merkevareskuta? Og har dere et godt og sikkert verktøy for å ivareta styrearbeidet?

Ta gjerne kontakt med oss i Freedom Consulting for en prat om

 1. Merkevarebygging og strategiprosesser
 2. Leder- og ledelsesutvikling
 3. Prestasjonsforbedring i styrearbeidet
Ta gjerne kontakt for en inspirasjonsprat
Daglig leder Einar Undseth
einar@freedomconsulting.no
mobil +47 913 22 791